Category Archives: Finanse

Wyniki XII oraz XIII podziału środków RKN

Poniżej publikujemy wyniki XII oraz XIII podziału środków będących w dyspozycji Rady Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie przypominamy o odbiorze decyzji z portierni Collegium Iuridicum I oraz o obowiązku uruchomienia środków przyrzynanych w podziałach grudniowych do dn. 20 stycznia 2013 r.

Podział numer 12
Podział numer 13

XI podział środków będących do dyspozycji RKN WPiA UW

Uprzejmie informuję, że przez doc. dr.  Marka Grzybowskiego został  zatwierdzony XI Podział środków finansowych będących do dyspozycji Rady Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyniki podziału przedstawia załączona niżej tabela.

W budżecie RKN pozostało jeszcze 1658,23 zł. Jednocześnie przypominam o obowiązku rozliczenia zaległych projektów.

XI podział środków RKN

Wyniki IX i X podziału środków RKN

Uprzejmie informuję, że przez doc. dr.  Marka Grzybowskiego zostały zatwierdzone IX i X Podział środków finansowych będących do dyspozycji Rady Kół Naukowych. Wyniki podziałów przedstawiają załączone niżej tabele.

W budżecie RKN pozostało jeszcze 121,61 zł. Jednocześnie przypominam o obowiązku rozliczenia zaległych projektów.

IX podział środków RKN

X podział środków RKN

VIII Podział środków RKN WPiA UW

Szanowni Prezesi,

Uprzejmie informuję, że przez doc. dr.  Marka Grzybowskiego został zatwierdzony VIII Podział środków finansowych będących do dyspozycji Rady Kół Naukowych. Wyniki podziału przedstawia załączona niżej tabela, w budżecie RKN pozostało jeszcze 1241,49 zł. Jednocześnie przypominam o obowiązku rozliczenia zaległych projektów.

VIII Podział środków RKN

Z wyrazami szacunku,

Jędrzej Maśnicki

Wyniki konkursu RKN na publikację kołową

Prezydium RKN rozstrzygnęło konkurs na dofinansowanie publikacji Kół Naukowych ogłoszony 28 kwietnia 2011 r.

Na konkurs wpłynęły 3 zgłoszenia konkursowe (wnioski): Koła Naukowego Prawa Bankowego, Koła Naukowego Prawa Administracyjnego oraz Koła Naukowego Analizy Prawa „Ratio Legis”.

Po rozpatrzeniu i porównaniu złożonych wniosków, Prezydium przyznało dofinansowanie:

- Kołu Naukowemu Prawa Bankowego w wysokości 1500 złotych na publikację zbiorową członków Koła dot. tematyki prawa bankowego

- Kołu Naukowemu Prawa Administracyjnego w wysokości 4100 złotych na publikację pt. „Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Prace członków i przyjaciół Koła na 5-lecie KNPA” pod red. dr Rafała Stankiewicza.

Prezydium RKN gratuluje zwycięzcom konkursu oraz przypomina o obowiązku rozliczenia finansowego publikacji do końca br., jak również o wymogu zamieszczenia w publikacji informacji o jej dofinansowaniu przez RKN ze środków przyznanych przez Dziekana WPiA wraz z logiem Rady.

 

Konkurs RKN na publikację naukową Koła

Prezydium RKN ogłasza konkurs, zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 2 uchwały o szczegółowym trybie dysponowania środkami przyznanymi przez Dziekana WPiA UW na studencki ruch naukowy. RKN przeznaczy kwotę 5.000,00 PLN (nie musi całej, w szczególnych wypadkach możemy rozszerzyć do 6 tys), na przygotowanie i wydanie publikacji. RKN sfinansuje wydanie 1-2 publikacji, które zostaną wybrane w drodze konkursu jako najlepsze. Aby wziąć udział w konkursie należy:

- złożyć wniosek do 30 czerwca 2011 r. na portierni w Collegium Iuridicum I

- wniosek może być złożony na piśmie w dowolnej formie

- wniosek powinien zawierać:
1) opinię opiekuna koła o projekcie publikacji
2)tytuły artykułów wraz ze wskazaniem autorów
3)abstrakty o objętości minimum  3000 znaków (ze spacjami)
4) kosztorys publikacji

- co najmniej połowa autorów publikacji musi być studentami (lub doktorantami) WPiA UW.

- tematyka oczywiście związana z działalnością koła

- publikacja może być realizowana przez więcej niż jedno koło

- w publikacji musi się znaleźć informacja o dofinansowaniu ze środków RKN i logo Rady

- istnieje oczywiście możliwość współfinansowania z innych źródeł.

RKN proponuje tematykę nowatorską oraz związaną z zakresem działalności koła; poza tym Rada kieruje się punktacją zgodnie z załącznikiem do uchwały finansowej.

Publikacja musi zostać zakończona w roku obrotowym 2011 bo inaczej nie ma możliwości jej opłacenia.

 

Składanie wniosków na I podział finansowy RKN na rok 2011

Prezydium RKN przypomina o składaniu wniosków finansowych przez koła naukowe na I podział RKN do 10 stycznia 2011 r. (art. 6 ust. 1 uchwały), na projekty i działalność w roku kalendarzowym 2011.

Wnioski według wzoru ustalonego przez Prezydium RKN – do pobrania tutaj.

Wnioski należy składać na portierni w Collegium Iuridicum I zaadresowane do Rady Kół Naukowych.

Szczegółowe wymogi dotyczące wniosków określa uchwała o szczegółowym trybie dysponowania środkami przyznanymi przez Dziekana WPiA UW na studencki ruch naukowy.

Na złożone wnioski Prezydium RKN rozdysponuje aż do 50% rocznego budżetu Rady (art. 3 ust. 4).

Zastawienie finansowe Kół Naukowych WPiA UW na 20 listopada 2010 r.

W zakładce Finanse zamieszczone zostało (realizując zasadę jawności finansów RKN zgodnie z art. 38 §1 Regulaminu RKN)  zestawienie finansowe kół naukowych WPiA UW na 20 listopada 2010 r., przedstawiające przyznane środki przez Prezydium RKN, środki wydatkowane oraz pozostałe do wydatkowania. W zestawienie nie uwzględniono środków wydatkowanych a nie rozliczonych z Sekcją Finansową do 20 listopada br.

Prezydium RKN przypomina, że Koła mają czas na wydanie pozostałych środków na cele uwzględnione w preliminarzach/wnioskach finansowych do końca 2010 r.