Category Archives: Koła naukowe

„Jak zostać sędzią? O wielości ścieżek dojścia do zawodu sędziego”

Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej zaprasza na debatę 6 marca 2013 o godzinie 18:30, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4, sala A3.

Jakość sędziów decyduje o poziomie wymiaru sprawiedliwości. Wyzwaniem dla reformatorów sądownictwa jest więc zbudowanie systemu kształcenia, rekrutowania i awansowania sędziów. Czy słusznie zastąpiono asesurę modelem kształcenia centralnego? Jak funkcjonuje Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury? W jaki sposób sędziami mogą zostać prawnicy wykonujący inne zawody i czy istnieje szansa, aby sędzia stał się ukoronowaniem kariery prawniczej? A może należy stworzyć instytucję sędziego na próbę?

Na te i inne pytania odpowiadać będą:

Łukasz Bojarski z Krajowej Rady Sądownictwa

Monika Krywow z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów

dr Paweł Skuczyński z Instytutu Etyki Prawniczej

Przedstawiciel Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (czekamy na potwierdzenie)

Debatę poprowadzi dr Krzysztof Kaleta.

[Link do wydarzenia]

 

Składanie wniosków na I podział finansowy RKN na rok 2011

Prezydium RKN przypomina o składaniu wniosków finansowych przez koła naukowe na I podział RKN do 10 stycznia 2011 r. (art. 6 ust. 1 uchwały), na projekty i działalność w roku kalendarzowym 2011.

Wnioski według wzoru ustalonego przez Prezydium RKN – do pobrania tutaj.

Wnioski należy składać na portierni w Collegium Iuridicum I zaadresowane do Rady Kół Naukowych.

Szczegółowe wymogi dotyczące wniosków określa uchwała o szczegółowym trybie dysponowania środkami przyznanymi przez Dziekana WPiA UW na studencki ruch naukowy.

Na złożone wnioski Prezydium RKN rozdysponuje aż do 50% rocznego budżetu Rady (art. 3 ust. 4).

Zastawienie finansowe Kół Naukowych WPiA UW na 20 listopada 2010 r.

W zakładce Finanse zamieszczone zostało (realizując zasadę jawności finansów RKN zgodnie z art. 38 §1 Regulaminu RKN)  zestawienie finansowe kół naukowych WPiA UW na 20 listopada 2010 r., przedstawiające przyznane środki przez Prezydium RKN, środki wydatkowane oraz pozostałe do wydatkowania. W zestawienie nie uwzględniono środków wydatkowanych a nie rozliczonych z Sekcją Finansową do 20 listopada br.

Prezydium RKN przypomina, że Koła mają czas na wydanie pozostałych środków na cele uwzględnione w preliminarzach/wnioskach finansowych do końca 2010 r.

Dzisiejsze poniedziałkowe sprawozdawczo – wyborcze Zgromadzenie Prezesów

W poniedziałek, 31 maja 2010 r. w Sali 212 w s. BUW odbędzie się sprawozdawczo wyborcze Zgromadzenie Prezesów RKN.

Prezydium zaproponowało następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Zgłaszanie kandydatur do Prezydium RKN

4a. Sprawozdanie Przewodniczącego Prezydium z działalności RKN w roku akademickim 2009/2010,

4b. Opinia Komisji Rewizyjnej RKN WPiA UW w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Prezydium RKN

4c. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Prezydium RKN.

5.1 Prezentacja kandydatów

5.2 Zadawanie pytań kandydatom

6. Głosowanie

7. Ogłoszenie wyników wyborów

8. Bieżące informacje Prezydium RKN

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie posiedzenia.

Uprawnione do głosowania są następujące Koła Naukowe, które w terminie złożyły sprawozdanie do Rektor UW, oraz reaktywowane (co potwierdza Uchwała Prezydium Nr 30/2010):

Continue reading

Specjalny podział finansowy – ustalenia kwietniowego ZP RKN

Podczas Zgromadzenia Prezesów RKN w dniu 13 kwietnia br. postanowiono o zorganizowaniu dodatkowego, specjalnego podziału finansowego, podczas którego rozdysponowane Kołom zostanie do   15% budżetu RKN (50% środków finansowych pozostałych po I podziale środków).

Wnioski finansowe Koła mogą składać do 30 kwietnia w portierni w Collegium Barracum w ogrodach BUW lub na ręce członków Prezydium RKN. Wnioski należy składać wg. Wzoru preliminarza znajdującego się w zakładce Finanse. Wnioskowane zadania mogą być realizowane do końca 2010 r.

Niniejszy podział Rada w szczególności dedykuje Kołom, które swoje środki finansowe w znacznej mierze wykorzystały, jak również nowo zarejestrowanym.

Podczas Zgromadzenia postanowiono także o zorganizowaniu spotkania informacyjno-rekrutacyjnego Kół Naukowych dla chętnych do członkostwa studentów.

Zgromadzenie będzie kontynuowane 19 kwietnia.

Informacja dla osób ubiegających się o stypendium LLP Erasmus

Jedną z możliwości zdobycia dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym do stypendium LLP Erasmus z dziedziny „działalność społeczna” jest działalność w Kołach Naukowych.

Od roku akademickiego 2009/2010 Komisja Kwalifikacyjna LLP Erasmus wprowadziła nowy wymóg – potwierdzenie działalności w kole naukowym przez Prezydium Rady Kół Naukowych.

Dokumenty do stypendium składa się do 4 stycznia 2010 r. Przed tym terminem osoby zainteresowane mają możliwość zgłoszenia się do Prezydium RKN celem potwierdzenia działalności.

Aby uzyskać potwierdzenie należy zgłosić się do członka Prezydium Rady Kół Naukowych i zwrócić z prośbą o potwierdzenie działalności. Najlepiej przyjść z zaświadczeniem (możliwie szczegółowym) od Prezesa Koła, na którym członek Prezydium RKN może dokonać potwierdzenia działalności. Continue reading

Ustalenia po wysłuchaniu w sprawie projektu powołania KN Prawa Prasowego

Dnia 10 listopada na dyżurze Prezydium RKN poruszona została kwestia wydania opinii w sprawie powołania nowego Koła Naukowego: KN Prawa Prasowego. Prezydium dokonało publicznego wysłuchania z udziałem trzech przedstawicieli grupy założycielskiej nowego Koła oraz prezes Koła Naukowego „Forum Publicum”, do której zakresu regulaminowego działań należy tematyka prawa medialnego, w tym także prawa prasowego.

Continue reading