Finanse

Naczelnym celem zapisanym w art. 6 pkt. a) Regulaminu RKN jest podział środków przeznaczonych przez Dziekana na Koła Naukowe. Zgodnie z art. 37 Regulaminu RKN, Rada Kół Naukowych dysponuje środkami przez Dziekana na studencki ruch naukowy. W art. 38 §1 sformułowana została zasada jawności finansów ruchu naukowego, zapewniająca powszechny dostęp do danych na temat środków RKN i kół naukowych. Szczególne obowiązki nałożone są na Prezydium RKN, co bowiem podkreśla art. 31 Regulaminu RKN, Prezydium Rady Kół Naukowych dba o właściwe dysponowanie dotacjami, baczy, aby zostały wykorzystane wszystkie dostępne środki.

Szczegóły dysponowania tymi środkami, zgodnie z art. 31 i art. 38 §2 Regulaminu RKN, reguluje Uchwała Zgromadzenia Prezesów Rady Kół Naukowych WPiA UW nr 3/2009 z dnia 5 maja 2009 r. Uchwała o szczegółowym trybie dysponowania środkami przyznanymi przez Dziekana WPiA UW na studencki ruch naukowy.

Środki RKN rozdysponowywane są w oparciu o wnioski finansowe składane przez koła, o których mowa w art. 6 ust. 1 Uchwały. Wzór preliminarza przyjmuje w drodze uchwały Prezydium RKN. Prezydium nie może przyznać na jeden wniosek/projekt więcej niż 15% rocznych środków przeznaczonych przez Dziekana WPiA UW na studencki ruch naukowy (art. 7 ust. 2 Uchwały). Poza podziałami, Koło może ubiegać się o środki z RKN na bieżąco (art. 8 ust. 2).

Zgodnie z art. 10 Uchwały, na podstawie wniosków finansowych złożonych przez Koła Naukowe Prezydium Rady Kół Naukowych dokonuje oceny merytorycznej planowanej aktywności Kół Naukowych, porównuje propozycje wszystkich Kół Naukowych i ustala dla poszczególnych Kół przydział środków, które mogą wykorzystać w danym roku kalendarzowym. Plan ten następnie przedstawia Dziekanowi do zatwierdzenia. Wytyczne do oceny wniosków zawarte są w załączniku nt 1 do przedmiotowej uchwały.

W terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji projektów wymienionych w preliminarzach złożonych Prezydium Rady Kół Naukowych (wg. daty określonej w preliminarzu), Koło Naukowe zobowiązane jest do przygotowania i złożenia na ręce Prezydium Rady Kół Naukowych sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego z realizacji tych projektów (art. 9 ust. 2 Uchwały).

Uwaga – co wyraźnie stanowi art. 9 ust 2. Uchwały, niezłożenie sprawozdania w tym terminie (30 dni) powoduje
1) pozostawienie wniosków finansowych bez rozpoznania w okresie określonym w decyzji Prezydium RKN;
2) zawieszenie wykorzystania przyznanych środków finansowych przez Prezydium RKN;
3) cofnięcie środków finansowych przyznanych Kołu przez RKN. Cofnięte środki zasilają fundusz rezerwowy RKN.
O wyborze sankcji wymienionych w ustępie poprzedzającym decyduje Prezydium RKN w drodze decyzji (art. 9 ust.3).

Rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosków finansowych i sprawozdań Prezydium wydaje w formie pisemnych, uzasadnianych decyzji adresowanych do Prezesa Koła oraz do wiadomości opiekuna Koła (art. 11 Uchwały). O treści decyzji Prezydium niezwłocznie powiadamia w drodze wiadomości e-mail.

W sprawach finansowych w niezbędnym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania finansowego (art. 12 Uchwały).

Co istotne, na decyzję Prezydium przysługuje jednokrotna skarga do Komisji Rewizyjnej RKN (a w określonych przypadkach odwołanie do Dziekana WPiA), co normuje art. 13 Uchwały.

Dokumenty