Inauguracyjne Zgromadzenie Prezesów w roku akademickim 2018/2019

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na Inauguracyjne Zgromadzenie Prezesów w roku akademickim 2018/2019 z gościnnym udziałem doktora Witolda Borysiaka, Przewodniczącego Prezydium Rady Kół Naukowych w latach 2004-2005. Posiedzenie odbędzie się we wtorek 16 października br. o godz. 20.00 w sali 209 w Collegium Iuridicum I.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej RKN
3. Przedstawienie planu działalności przez nowe Prezydium RKN
4. Kwestie organizacyjne Targów Kół Naukowych
5. Komunikaty Prezydium
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie Zgromadzenia

Przypominam, że zgodnie z art. 23 ust. 1-3 Uchwały Zgromadzenia Prezesów Rady Kół Naukowych WPiA UW nr 2/2017 z dnia 5.06.2017 r. Regulamin Rady Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UW w skład Zgromadzenia Prezesów wchodzą Prezesi Kół Naukowych zrzeszonych w Radzie Kół Naukowych. Wiceprezes Koła może zastępować Prezesa bez potrzeby okazywania upoważnienia. Inne osoby upoważnione przez Prezesa Koła Naukowego do reprezentowania Koła Naukowego zobowiązane są do przedstawienia podczas Zgromadzenia Prezesów na ręce Prezydium Rady Kół Naukowych upoważnienia w formie pisemnej lub poinformowaniu o dostarczeniu upoważnienia poprzez pocztę elektroniczną (wiadomość wysłana ze skrzynki Koła lub Prezesa Koła na maksymalnie 24 godziny przed rozpoczęciem Zgromadzenia Prezesów na adres Rady Kół Naukowych). Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz nr albumu osoby upoważnianej. Nie można upoważnić jednorazowo na więcej niż jedno Zgromadzenie Prezesów. Każdy członek Zgromadzenia Prezesów może reprezentować tylko jedno Koło Naukowe.

W imieniu Prezydium po zakończonych obradach zapraszam na spotkanie integracyjne.

Łączę pozdrowienia,

Michał Jędrzejczak
Przewodniczący Prezydium
Rada Kół Naukowych