Wzór sprawozdania merytoryczno-finansowego na rok 2010

Prezydium RKN UW uchwałą nr 01/2010 z dnia 5 stycznia 2010 r. przyjęła i ustaliła wzór sprawozdania merytoryczno-finansowego na rok 2010.

Wzór sprawozdania znajduje się w zakładce Finanse.

Prezydium przypomina, że Koła korzystające ze środków RKN są zobowiązane do złożenia na ręce Prezydium sprawozdania merytoryczno-finansowego w terminie 30 dni od zakończenia projektu, wyliczonego na podstawie Preliminarza. Niezłożenie sprawozdania ww. terminie obligatoryjnie skutkuje zawieszeniem środków finansowych dla Koła lub nie przyznaniem ich w kolejnym roku budżetowym.

Istotne: środki finansowe niewykorzystane przez Koło w terminie 30 dni od dnia zakończenia projektu wracają do dyspozycji RKN.